نوار کناری

  مقنعه اداری کد01 آبی کاربنی

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه اداری کد01 آبی کاربنی
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر آبی کاربنی بسیار شیک 
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – ...

  مقنعه اداری کد01 حریرآبی

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه اداری کد01 حریرآبی
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر آبی شالی
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی ...

  مقنعه اداری کد01 حریرآبی نفتی

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه اداری کد01 حریرآبی نفتی
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر آبی کاربنی
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ...

  مقنعه اداری کد01 حریرسفید

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه اداری کد01 حریرسفید 
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر سفید برفی
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی ...

  مقنعه اداری کد01 حریرصورتی

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه اداری کد01 حریرصورتی
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر صورتی 
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی – ...

  مقنعه اداری کد01 حریرطوسی

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه اداری کد01 حریرطوسی
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر طوسی شیک
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی ...

  مقنعه اداری کد01 حریرکالباسی

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه اداری کد01 حریرکالباسی
  • جنس پارچه: بروجرد اصل با کیفیت
  • حریر کالباسی
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ...

  مقنعه اداری کد01 زرشکی

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه اداری کد01 زرشکی
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر زرشکی 
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی – ...

  مقنعه اداری کد01 سبز

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه اداری کد01 سبز
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر سبز
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی – ...

  مقنعه اداری کد01 طلایی

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه اداری کد01 طلایی
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر طلایی شیک 
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی ...

  مقنعه تل‌دار فیروزه‌ای

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه تل‌دار فیروزه‌ای
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر فیروزه ای 
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی – ...

  مقنعه فرم تل‌دار آبی

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه فرم تل‌دار آبی
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر آبی 
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار پایین نوار دار
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی ...

  مقنعه فرم تل‌دار طلایی

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه فرم تل‌دار طلایی
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر طلایی
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی – ...

  مقنعه فرم سه خط

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه فرم سه خط
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر قرمز  
  • قد 90 سانتی متر
  •  سه خط ، بدون تل
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی ...

  مقنعه فرم شالی کد3 حریر قرمز

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه فرم شالی کد3 حریر قرمز
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر نوار قرمز بلند
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار نواری
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی ...

  مقنعه فرم شالی کرپ

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه فرم شالی کرپ
  • جنس پارچه: کرپ
  • حریر قرمز  
  • قد نیم متر در 110 سانتی متر
  • تل دار
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ...

  مقنعه فرم کد03 حریرطلایی

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه فرم کد03 حریرطلایی
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر نوار طلایی بلند
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار نواری
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی ...

  مقنعه فرم کد04

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه فرم کد04
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر طوسی  
  • قد 90 سانتی متر
  • نقاب دار
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی – قهوه ...

  مقنعه فرم کد05 حریر سرمه‌ای

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه فرم کد05 حریر سرمه‌ای
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر سرمه ای سه خط توربان 
  • قد 90 سانتی متر
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی ...

  مقنعه فرم کد05 حریرقرمز

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه فرم کد05 حریرقرمز
  • جنس پارچه: بروجرد
  • حریر قرمز  - توربان 
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار سه خط
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی ...

  مقنعه کد04 شالی تل‌دار

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه کد04 شالی تل‌دار
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر زرد 
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار و سه خط با سرمه ای
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – ...

  مقنعه کد04 شالی تل‌دار قرمز

  در دسترس نیست
  مدل: مقنعه کد04 شالی تل‌دار قرمز
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر قرمز  
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار و سه خط
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز - آبی - سبز - زرد - طوسی -سرمه ای - زرشکی - ...
  نوار کناری فروشگاه